> Usuari / Nom de registre  


[+] Estructura de continguts

Petit Mitjà Gran


Right

Usuari actual

 Anonymous User

[+]Configuració ràpida


Log in to the Administration Interface of eZ Publish

Please enter a valid username/password combination then click "Log in".

Fes servir el botó "Registra" per crear un nou compte.


Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Recull
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

XXX

Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

Altre idioma
Intercanvia amb un altre node Oculta / mostra
Veure índex Objectes que relacionen a aquest subarbre
Manage versions Manage URL aliases

XXX

Mostra la classe Edit class in
Esborra la memòria cau de vistes Esborra la memòria cau de vistes d'aquí
Sobreescriptures de plantilles Nova sobreescriptura de classe (override) Nova sobreescriptura de node (override)
Manage versions Manage URL aliases

Altre idioma

XXX

Vista Edita a
Esborra preferit

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Nov 21 2018 09:54:45
SET NAMES 'utf8'
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.946 ms) query number per page:1 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT e0.id AS e0_id, e0.link AS e0_link, e0.text AS e0_text, e0.text_md5 AS e0_text_md5, e0.is_alias AS e0_is_alias, e0.alias_redirects AS e0_alias_redirects, e1.id AS e1_id, e1.link AS e1_link, e1.text AS e1_text, e1.text_md5 AS e1_text_md5, e1.is_alias AS e1_is_alias, e1.alias_redirects AS e1_alias_redirects, e2.id AS e2_id, e2.link AS e2_link, e2.text AS e2_text, e2.text_md5 AS e2_text_md5, e2.is_alias AS e2_is_alias, e2.alias_redirects AS e2_alias_redirects, e3.id AS e3_id, e3.link AS e3_link, e3.text AS e3_text, e3.text_md5 AS e3_text_md5, e3.is_alias AS e3_is_alias, e3.alias_redirects AS e3_alias_redirects, e4.id AS e4_id, e4.link AS e4_link, e4.text AS e4_text, e4.text_md5 AS e4_text_md5, e4.is_alias AS e4_is_alias, e4.alias_redirects AS e4_alias_redirects, e5.id AS e5_id, e5.link AS e5_link, e5.text AS e5_text, e5.text_md5 AS e5_text_md5, e5.is_alias AS e5_is_alias, e5.alias_redirects AS e5_alias_redirects, e6.id AS e6_id, e6.link AS e6_link, e6.text AS e6_text, e6.text_md5 AS e6_text_md5, e6.is_alias AS e6_is_alias, e6.alias_redirects AS e6_alias_redirects, e7.id AS e7_id, e7.link AS e7_link, e7.text AS e7_text, e7.text_md5 AS e7_text_md5, e7.is_alias AS e7_is_alias, e7.action AS e7_action, e7.alias_redirects AS e7_alias_redirects
FROM ezurlalias_ml e0, ezurlalias_ml e1, ezurlalias_ml e2, ezurlalias_ml e3, ezurlalias_ml e4, ezurlalias_ml e5, ezurlalias_ml e6, ezurlalias_ml e7
WHERE e0.parent = 0 AND (e0.lang_mask & 15 > 0) AND e0.text_md5 = MD5( 'visual' ) 
AND e1.parent = e0.link AND (e1.lang_mask & 15 > 0) AND e1.text_md5 = MD5( 'templatecreate' ) 
AND e2.parent = e1.link AND (e2.lang_mask & 15 > 0) AND e2.text_md5 = MD5( 'extension' ) 
AND e3.parent = e2.link AND (e3.lang_mask & 15 > 0) AND e3.text_md5 = MD5( 'cjw_newsletter' ) 
AND e4.parent = e3.link AND (e4.lang_mask & 15 > 0) AND e4.text_md5 = MD5( 'design' ) 
AND e5.parent = e4.link AND (e5.lang_mask & 15 > 0) AND e5.text_md5 = MD5( 'newsletter_admin_ez4.0.0' ) 
AND e6.parent = e5.link AND (e6.lang_mask & 15 > 0) AND e6.text_md5 = MD5( 'templates' ) 
AND e7.parent = e6.link AND (e7.lang_mask & 15 > 0) AND e7.text_md5 = MD5( 'pagelayout.tpl' ) 
LIMIT 0, 1
Timing: Nov 21 2018 09:54:45
Module start 'user'
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
design/admin/templates/user/login.tpl, utf-8
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'All letters must be entered in the correct case.'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Log in to the Administration Interface of eZ Publish'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Please enter a valid username/password combination then click "Log in".'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Enter a valid username in this field.'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Enter a valid password in this field.'
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.546 ms) query number per page:2 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT contentobject_id, login, email, password_hash, password_hash_type
          FROM  ezuser
WHERE contentobject_id='10'
Timing: Nov 21 2018 09:54:45
Module end 'user'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'CJW Newsletter'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:54:45
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'desconnecta'
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.615 ms) query number per page:3 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT id, session_id, productcollection_id, order_id
          FROM  ezbasket
WHERE session_id='u6o6et9nasqd7qtp7s5mkv26s4'
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.633 ms) query number per page:4 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT ezcontentobject.*,
                ezcontentclass.serialized_name_list as serialized_name_list,
                ezcontentclass.identifier as contentclass_identifier,
                ezcontentclass.is_container as is_container
              FROM
                ezcontentobject,
                ezcontentclass
              WHERE
                ezcontentobject.id='10' AND
                ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id AND
                ezcontentclass.version=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.901 ms) query number per page:5 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT ezcontentobject.*,
              ezcontentobject_tree.*,
              ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
              ezcontentclass.identifier as class_identifier,
              ezcontentclass.is_container as is_container
          FROM ezcontentobject_tree,
             ezcontentobject,
             ezcontentclass
          WHERE ezcontentobject_tree.contentobject_id=10 AND
             ezcontentobject_tree.main_node_id = ezcontentobject_tree.node_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_id=ezcontentobject.id AND
             ezcontentclass.version=0 AND
             ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id
Notice: eZMySQLDB::query(3 rows, 0.532 ms) query number per page:6 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT id, parent, lang_mask, text, action FROM ezurlalias_ml WHERE ( ezurlalias_ml.lang_mask & 15 > 0 ) AND action in ( 'eznode:5', 'eznode:44', 'eznode:45' ) AND is_original = 1 AND is_alias=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.403 ms) query number per page:7 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.357 ms) query number per page:8 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.412 ms) query number per page:9 Nov 21 2018 09:54:45
SELECT id, productcollection_id, contentobject_id, item_count, price, is_vat_inc, vat_value,
    discount, name
          FROM  ezproductcollection_item
WHERE productcollection_id='0'
ORDER BY contentobject_id DESC
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "design/admin/templates/parts/content/menu.tpl" with resource ""
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
design/admin/templates/parts/content/menu.tpl, utf-8
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "contentstructuremenu/content_structure_menu_dynamic.tpl" with resource "design"
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray Nov 21 2018 09:54:45
Custom match file: path 'sjsd_embed_image.tpl' not found in any resource. Check the template settings in settings/override.ini
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray, tried files Nov 21 2018 09:54:45
extension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjaxx/design/admin/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjscore/design/admin/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, design/admin/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/cjw_newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/csv/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjaxx/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjscore/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezoe/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/paymentmethods/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray Nov 21 2018 09:54:45
Custom match file: path 'sjsd_embed_file.tpl' not found in any resource. Check the template settings in settings/override.ini
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray, tried files Nov 21 2018 09:54:45
extension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjaxx/design/admin/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjscore/design/admin/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, design/admin/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/cjw_newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/csv/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjaxx/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjscore/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezoe/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/paymentmethods/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "contentstructuremenu/content_structure_menu.tpl" with resource "design"
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
design/admin/templates/contentstructuremenu/content_structure_menu_dynamic.tpl, utf-8
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
extension/ezjaxx/design/admin/templates/contentstructuremenu/content_structure_menu.tpl, utf-8
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "jaxx/popupmenu/copy_here.tpl" with resource "design"
Timing: Nov 21 2018 09:54:45
End
Notice: Nov 21 2018 09:54:45
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'user' 0.0000 sec0.0812 sec 7,586.3594 KB6,473.5078 KB
Module end 'user' 0.0812 sec0.1359 sec 14,059.8672 KB6,526.9531 KB
End 0.2171 sec  20,586.8203 KB 
Total runtime:0.2263 sec
Peak memory usage:21,885.9531 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0092 sec3.3548%140.0007 sec
FindInputFiles0.0043 sec1.5754%140.0003 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0074 sec2.7064%90.0008 sec
Looping result0.0001 sec0.0282%60.0000 sec
TS translator
TS init0.0058 sec2.1073%60.0010 sec
TS cache load0.0028 sec1.0207%60.0005 sec
TS context load0.0020 sec0.7214%60.0003 sec
Template Total0.2050 sec 74.5% 3 0.0683 sec
Template load0.0631 sec22.9191%30.0210 sec
String conversion in template resource0.0001 sec0.0404%40.0000 sec
Template parser: create text elements0.0032 sec1.1735%20.0016 sec
Template parser: remove whitespace0.0004 sec0.1617%20.0002 sec
Template parser: construct tree0.0120 sec4.3496%20.0060 sec
Template load and register function0.0032 sec1.1665%40.0008 sec
Template processing0.1418 sec51.5433%30.0473 sec
override
Cache load0.0032 sec1.1600%40.0008 sec
General
dbfile0.0001 sec0.0501%60.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0099%40.0000 sec
Total script time:0.2752 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>design/admin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1parts/content/menu.tpl<No override>design/admin/templates/parts/content/menu.tplEdit templateOverride template
1jaxx/popupmenu/copy_here.tpl<No override>extension/ezjaxx/design/standard/templates/jaxx/popupmenu/copy_here.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 5
 Number of unique templates used: 5
 Time used to render template usage: 0.0002 secs