> Usuari / Nom de registre  


[+] Estructura de continguts

Petit Mitjà Gran


Right

Usuari actual

 Anonymous User

[+]Configuració ràpida


Log in to the Administration Interface of eZ Publish

Please enter a valid username/password combination then click "Log in".

Fes servir el botó "Registra" per crear un nou compte.


Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Recull
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

XXX

Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

Altre idioma
Intercanvia amb un altre node Oculta / mostra
Veure índex Objectes que relacionen a aquest subarbre
Manage versions Manage URL aliases

XXX

Mostra la classe Edit class in
Esborra la memòria cau de vistes Esborra la memòria cau de vistes d'aquí
Sobreescriptures de plantilles Nova sobreescriptura de classe (override) Nova sobreescriptura de node (override)
Manage versions Manage URL aliases

Altre idioma

XXX

Vista Edita a
Esborra preferit

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Nov 21 2018 09:14:12
SET NAMES 'utf8'
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 1.173 ms) query number per page:1 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT e0.id AS e0_id, e0.link AS e0_link, e0.text AS e0_text, e0.text_md5 AS e0_text_md5, e0.is_alias AS e0_is_alias, e0.alias_redirects AS e0_alias_redirects, e1.id AS e1_id, e1.link AS e1_link, e1.text AS e1_text, e1.text_md5 AS e1_text_md5, e1.is_alias AS e1_is_alias, e1.alias_redirects AS e1_alias_redirects, e2.id AS e2_id, e2.link AS e2_link, e2.text AS e2_text, e2.text_md5 AS e2_text_md5, e2.is_alias AS e2_is_alias, e2.alias_redirects AS e2_alias_redirects, e3.id AS e3_id, e3.link AS e3_link, e3.text AS e3_text, e3.text_md5 AS e3_text_md5, e3.is_alias AS e3_is_alias, e3.alias_redirects AS e3_alias_redirects, e4.id AS e4_id, e4.link AS e4_link, e4.text AS e4_text, e4.text_md5 AS e4_text_md5, e4.is_alias AS e4_is_alias, e4.action AS e4_action, e4.alias_redirects AS e4_alias_redirects
FROM ezurlalias_ml e0, ezurlalias_ml e1, ezurlalias_ml e2, ezurlalias_ml e3, ezurlalias_ml e4
WHERE e0.parent = 0 AND (e0.lang_mask & 15 > 0) AND e0.text_md5 = MD5( 'user' ) 
AND e1.parent = e0.link AND (e1.lang_mask & 15 > 0) AND e1.text_md5 = MD5( 'preferences' ) 
AND e2.parent = e1.link AND (e2.lang_mask & 15 > 0) AND e2.text_md5 = MD5( 'set' ) 
AND e3.parent = e2.link AND (e3.lang_mask & 15 > 0) AND e3.text_md5 = MD5( 'admin_treemenu' ) 
AND e4.parent = e3.link AND (e4.lang_mask & 15 > 0) AND e4.text_md5 = MD5( '1' ) 
LIMIT 0, 1
Timing: Nov 21 2018 09:14:12
Module start 'user'
Notice: Nov 21 2018 09:14:12
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 12.451 ms) query number per page:2 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT contentobject_id, login, email, password_hash, password_hash_type
          FROM  ezuser
WHERE contentobject_id='10'
Timing: Nov 21 2018 09:14:12
Module end 'user'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:14:12
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'CJW Newsletter'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:14:12
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'desconnecta'
Notice: Nov 21 2018 09:14:12
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 12.722 ms) query number per page:3 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT id, session_id, productcollection_id, order_id
          FROM  ezbasket
WHERE session_id='tbe0pgj0ur3qstadrsb4tvnja6'
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 2.832 ms) query number per page:4 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT ezcontentobject.*,
                ezcontentclass.serialized_name_list as serialized_name_list,
                ezcontentclass.identifier as contentclass_identifier,
                ezcontentclass.is_container as is_container
              FROM
                ezcontentobject,
                ezcontentclass
              WHERE
                ezcontentobject.id='10' AND
                ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id AND
                ezcontentclass.version=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 20.288 ms) query number per page:5 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT ezcontentobject.*,
              ezcontentobject_tree.*,
              ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
              ezcontentclass.identifier as class_identifier,
              ezcontentclass.is_container as is_container
          FROM ezcontentobject_tree,
             ezcontentobject,
             ezcontentclass
          WHERE ezcontentobject_tree.contentobject_id=10 AND
             ezcontentobject_tree.main_node_id = ezcontentobject_tree.node_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_id=ezcontentobject.id AND
             ezcontentclass.version=0 AND
             ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id
Notice: eZMySQLDB::query(3 rows, 0.847 ms) query number per page:6 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT id, parent, lang_mask, text, action FROM ezurlalias_ml WHERE ( ezurlalias_ml.lang_mask & 15 > 0 ) AND action in ( 'eznode:5', 'eznode:44', 'eznode:45' ) AND is_original = 1 AND is_alias=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.459 ms) query number per page:7 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 1.221 ms) query number per page:8 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.559 ms) query number per page:9 Nov 21 2018 09:14:12
SELECT id, productcollection_id, contentobject_id, item_count, price, is_vat_inc, vat_value,
    discount, name
          FROM  ezproductcollection_item
WHERE productcollection_id='0'
ORDER BY contentobject_id DESC
Notice: Nov 21 2018 09:14:12
eZTemplate: Loading template "jaxx/popupmenu/copy_here.tpl" with resource "design"
Timing: Nov 21 2018 09:14:12
End
Notice: Nov 21 2018 09:14:12
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'user' 0.0000 sec0.0526 sec 7,582.6094 KB3,242.1719 KB
Module end 'user' 0.0526 sec0.1634 sec 10,824.7813 KB5,578.5625 KB
End 0.2160 sec  16,403.3438 KB 
Total runtime:0.2348 sec
Peak memory usage:17,599.1719 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0609 sec16.9361%130.0047 sec
FindInputFiles0.0269 sec7.4669%130.0021 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0554 sec15.3956%90.0062 sec
Looping result0.0001 sec0.0259%60.0000 sec
TS translator
TS init0.0054 sec1.4991%40.0013 sec
TS cache load0.0021 sec0.5953%40.0005 sec
TS context load0.0013 sec0.3716%40.0003 sec
Template Total0.2018 sec 56.1% 3 0.0673 sec
Template load0.0232 sec6.4548%30.0077 sec
Template processing0.1785 sec49.5948%30.0595 sec
Template load and register function0.0005 sec0.1278%10.0005 sec
override
Cache load0.0164 sec4.5626%40.0041 sec
General
dbfile0.0002 sec0.0445%60.0000 sec
Total script time:0.3598 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>design/admin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1jaxx/popupmenu/copy_here.tpl<No override>extension/ezjaxx/design/standard/templates/jaxx/popupmenu/copy_here.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 4
 Number of unique templates used: 4
 Time used to render template usage: 0.0002 secs