El desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí

Margalida Ramon Sitjar


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 124, juliol 2021

Page
10

Section
124

Subsection
Estudis

L’article analitza el desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí i la interacció amb altres fenòmens lingüístics, com són el pas de la vocal neutra tònica [ə] a e oberta [ε], la reducció vocàlica posterior i el manteniment de l’ordre medieval en la combinació dels pronoms febles.

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €