Número en curs
abril 2019
117

Sumari
Estudis
Víctor Sunyol o la (im)possibilitat de dir . Dolors Perarnau Vidal
Els Marges 117 - Hivern 2019
Preu paper 12 €