> Usuari / Nom de registre  


[+] Estructura de continguts

Petit Mitjà Gran


Right

Usuari actual

 Anonymous User

[+]Configuració ràpida


Log in to the Administration Interface of eZ Publish

Please enter a valid username/password combination then click "Log in".

Fes servir el botó "Registra" per crear un nou compte.


Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Recull
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

XXX

Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

Altre idioma
Intercanvia amb un altre node Oculta / mostra
Veure índex Objectes que relacionen a aquest subarbre
Manage versions Manage URL aliases

XXX

Mostra la classe Edit class in
Esborra la memòria cau de vistes Esborra la memòria cau de vistes d'aquí
Sobreescriptures de plantilles Nova sobreescriptura de classe (override) Nova sobreescriptura de node (override)
Manage versions Manage URL aliases

Altre idioma

XXX

Vista Edita a
Esborra preferit

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Nov 21 2018 09:12:39
SET NAMES 'utf8'
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 11.540 ms) query number per page:1 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT e0.id AS e0_id, e0.link AS e0_link, e0.text AS e0_text, e0.text_md5 AS e0_text_md5, e0.is_alias AS e0_is_alias, e0.alias_redirects AS e0_alias_redirects, e1.id AS e1_id, e1.link AS e1_link, e1.text AS e1_text, e1.text_md5 AS e1_text_md5, e1.is_alias AS e1_is_alias, e1.action AS e1_action, e1.alias_redirects AS e1_alias_redirects
FROM ezurlalias_ml e0, ezurlalias_ml e1
WHERE e0.parent = 0 AND (e0.lang_mask & 15 > 0) AND e0.text_md5 = MD5( 'setup' ) 
AND e1.parent = e0.link AND (e1.lang_mask & 15 > 0) AND e1.text_md5 = MD5( 'cache' ) 
LIMIT 0, 1
Timing: Nov 21 2018 09:12:39
Module start 'user'
Notice: Nov 21 2018 09:12:39
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 11.247 ms) query number per page:2 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT contentobject_id, login, email, password_hash, password_hash_type
          FROM  ezuser
WHERE contentobject_id='10'
Timing: Nov 21 2018 09:12:39
Module end 'user'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:12:39
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'CJW Newsletter'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:12:39
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'desconnecta'
Notice: Nov 21 2018 09:12:39
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.746 ms) query number per page:3 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT id, session_id, productcollection_id, order_id
          FROM  ezbasket
WHERE session_id='ibam7oppusitp7rdtfk7i2l8u2'
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 12.222 ms) query number per page:4 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT ezcontentobject.*,
                ezcontentclass.serialized_name_list as serialized_name_list,
                ezcontentclass.identifier as contentclass_identifier,
                ezcontentclass.is_container as is_container
              FROM
                ezcontentobject,
                ezcontentclass
              WHERE
                ezcontentobject.id='10' AND
                ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id AND
                ezcontentclass.version=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 12.729 ms) query number per page:5 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT ezcontentobject.*,
              ezcontentobject_tree.*,
              ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
              ezcontentclass.identifier as class_identifier,
              ezcontentclass.is_container as is_container
          FROM ezcontentobject_tree,
             ezcontentobject,
             ezcontentclass
          WHERE ezcontentobject_tree.contentobject_id=10 AND
             ezcontentobject_tree.main_node_id = ezcontentobject_tree.node_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_id=ezcontentobject.id AND
             ezcontentclass.version=0 AND
             ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id
Notice: eZMySQLDB::query(3 rows, 0.996 ms) query number per page:6 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT id, parent, lang_mask, text, action FROM ezurlalias_ml WHERE ( ezurlalias_ml.lang_mask & 15 > 0 ) AND action in ( 'eznode:5', 'eznode:44', 'eznode:45' ) AND is_original = 1 AND is_alias=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.481 ms) query number per page:7 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.588 ms) query number per page:8 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.521 ms) query number per page:9 Nov 21 2018 09:12:39
SELECT id, productcollection_id, contentobject_id, item_count, price, is_vat_inc, vat_value,
    discount, name
          FROM  ezproductcollection_item
WHERE productcollection_id='0'
ORDER BY contentobject_id DESC
Notice: Nov 21 2018 09:12:39
eZTemplate: Loading template "jaxx/popupmenu/copy_here.tpl" with resource "design"
Timing: Nov 21 2018 09:12:39
End
Notice: Nov 21 2018 09:12:39
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'user' 0.0000 sec0.0661 sec 7,580.9922 KB3,242.2891 KB
Module end 'user' 0.0661 sec0.1381 sec 10,823.2813 KB5,578.3984 KB
End 0.2042 sec  16,401.6797 KB 
Total runtime:0.2279 sec
Peak memory usage:17,593.4219 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0106 sec3.0482%130.0008 sec
FindInputFiles0.0052 sec1.4913%130.0004 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0540 sec15.5449%90.0060 sec
Looping result0.0001 sec0.0240%60.0000 sec
TS translator
TS init0.0182 sec5.2318%40.0045 sec
TS cache load0.0021 sec0.6043%40.0005 sec
TS context load0.0013 sec0.3790%40.0003 sec
Template Total0.1685 sec 48.6% 3 0.0562 sec
Template load0.0239 sec6.8764%30.0080 sec
Template processing0.1445 sec41.6313%30.0482 sec
Template load and register function0.0005 sec0.1330%10.0005 sec
override
Cache load0.0035 sec1.0198%40.0009 sec
General
dbfile0.0003 sec0.0727%60.0000 sec
Total script time:0.3471 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>design/admin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1jaxx/popupmenu/copy_here.tpl<No override>extension/ezjaxx/design/standard/templates/jaxx/popupmenu/copy_here.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 4
 Number of unique templates used: 4
 Time used to render template usage: 0.0002 secs