> Usuari / Nom de registre  


[+] Estructura de continguts

Petit Mitjà Gran


Right

Usuari actual

 Anonymous User

[+]Configuració ràpida


Log in to the Administration Interface of eZ Publish

Please enter a valid username/password combination then click "Log in".

Fes servir el botó "Registra" per crear un nou compte.


Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Recull
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

XXX

Vista Edita a
Copia Copy subtree Mou Esborra Avançada
Afegeix als meus preferits Afegeix a les meves notificacions Create here

Altre idioma
Intercanvia amb un altre node Oculta / mostra
Veure índex Objectes que relacionen a aquest subarbre
Manage versions Manage URL aliases

XXX

Mostra la classe Edit class in
Esborra la memòria cau de vistes Esborra la memòria cau de vistes d'aquí
Sobreescriptures de plantilles Nova sobreescriptura de classe (override) Nova sobreescriptura de node (override)
Manage versions Manage URL aliases

Altre idioma

XXX

Vista Edita a
Esborra preferit

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

Choose siteaccess

cat gestio

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Nov 21 2018 09:42:12
SET NAMES 'utf8'
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.708 ms) query number per page:1 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT e0.id AS e0_id, e0.link AS e0_link, e0.text AS e0_text, e0.text_md5 AS e0_text_md5, e0.is_alias AS e0_is_alias, e0.alias_redirects AS e0_alias_redirects, e1.id AS e1_id, e1.link AS e1_link, e1.text AS e1_text, e1.text_md5 AS e1_text_md5, e1.is_alias AS e1_is_alias, e1.action AS e1_action, e1.alias_redirects AS e1_alias_redirects
FROM ezurlalias_ml e0, ezurlalias_ml e1
WHERE e0.parent = 0 AND (e0.lang_mask & 15 > 0) AND e0.text_md5 = MD5( 'content' ) 
AND e1.parent = e0.link AND (e1.lang_mask & 15 > 0) AND e1.text_md5 = MD5( 'advancedsearch' ) 
LIMIT 0, 1
Timing: Nov 21 2018 09:42:12
Module start 'user'
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
design/admin/templates/user/login.tpl, utf-8
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'All letters must be entered in the correct case.'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Log in to the Administration Interface of eZ Publish'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Please enter a valid username/password combination then click "Log in".'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Enter a valid username in this field.'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'design/admin/user/login'. The untranslated message is: 'Enter a valid password in this field.'
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.371 ms) query number per page:2 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT contentobject_id, login, email, password_hash, password_hash_type
          FROM  ezuser
WHERE contentobject_id='10'
Timing: Nov 21 2018 09:42:12
Module end 'user'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'CJW Newsletter'
Debug: ezi18n Nov 21 2018 09:42:12
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'desconnecta'
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.417 ms) query number per page:3 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT id, session_id, productcollection_id, order_id
          FROM  ezbasket
WHERE session_id='h513e3ouu97jhrfak9c0oo9863'
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 2.116 ms) query number per page:4 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT ezcontentobject.*,
                ezcontentclass.serialized_name_list as serialized_name_list,
                ezcontentclass.identifier as contentclass_identifier,
                ezcontentclass.is_container as is_container
              FROM
                ezcontentobject,
                ezcontentclass
              WHERE
                ezcontentobject.id='10' AND
                ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id AND
                ezcontentclass.version=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.904 ms) query number per page:5 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT ezcontentobject.*,
              ezcontentobject_tree.*,
              ezcontentclass.serialized_name_list as class_serialized_name_list,
              ezcontentclass.identifier as class_identifier,
              ezcontentclass.is_container as is_container
          FROM ezcontentobject_tree,
             ezcontentobject,
             ezcontentclass
          WHERE ezcontentobject_tree.contentobject_id=10 AND
             ezcontentobject_tree.main_node_id = ezcontentobject_tree.node_id AND
             ezcontentobject_tree.contentobject_id=ezcontentobject.id AND
             ezcontentclass.version=0 AND
             ezcontentclass.id = ezcontentobject.contentclass_id
Notice: eZMySQLDB::query(3 rows, 0.924 ms) query number per page:6 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT id, parent, lang_mask, text, action FROM ezurlalias_ml WHERE ( ezurlalias_ml.lang_mask & 15 > 0 ) AND action in ( 'eznode:5', 'eznode:44', 'eznode:45' ) AND is_original = 1 AND is_alias=0
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 0.586 ms) query number per page:7 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(1 rows, 2.613 ms) query number per page:8 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT name, content_translation
         FROM ezcontentobject_name
         WHERE contentobject_id = '10'
            AND content_version = '2'
            AND ( content_translation = 'cat-ES' OR language_id = '2' )
Notice: eZMySQLDB::query(0 rows, 0.489 ms) query number per page:9 Nov 21 2018 09:42:12
SELECT id, productcollection_id, contentobject_id, item_count, price, is_vat_inc, vat_value,
    discount, name
          FROM  ezproductcollection_item
WHERE productcollection_id='0'
ORDER BY contentobject_id DESC
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "design/admin/templates/parts/content/menu.tpl" with resource ""
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
design/admin/templates/parts/content/menu.tpl, utf-8
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "contentstructuremenu/content_structure_menu_dynamic.tpl" with resource "design"
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray Nov 21 2018 09:42:12
Custom match file: path 'sjsd_embed_image.tpl' not found in any resource. Check the template settings in settings/override.ini
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray, tried files Nov 21 2018 09:42:12
extension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjaxx/design/admin/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjscore/design/admin/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, design/admin/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/cjw_newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/csv/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjaxx/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezjscore/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/ezoe/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, extension/paymentmethods/design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl, design/standard/override/templates/sjsd_embed_image.tpl
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray Nov 21 2018 09:42:12
Custom match file: path 'sjsd_embed_file.tpl' not found in any resource. Check the template settings in settings/override.ini
Error: eZTemplateDesignResource::overrideArray, tried files Nov 21 2018 09:42:12
extension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjaxx/design/admin/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjscore/design/admin/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, design/admin/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/cjw_newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/csv/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjaxx/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezjscore/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/ezoe/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/newsletter/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, extension/paymentmethods/design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl, design/standard/override/templates/sjsd_embed_file.tpl
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "contentstructuremenu/content_structure_menu.tpl" with resource "design"
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
design/admin/templates/contentstructuremenu/content_structure_menu_dynamic.tpl, utf-8
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
extension/ezjaxx/design/admin/templates/contentstructuremenu/content_structure_menu.tpl, utf-8
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "jaxx/popupmenu/copy_here.tpl" with resource "design"
Timing: Nov 21 2018 09:42:12
End
Notice: Nov 21 2018 09:42:12
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'user' 0.0000 sec0.1051 sec 7,581.0078 KB6,473.1250 KB
Module end 'user' 0.1051 sec0.2311 sec 14,054.1328 KB6,526.4609 KB
End 0.3362 sec  20,580.5938 KB 
Total runtime:0.3455 sec
Peak memory usage:21,879.4141 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0111 sec2.7318%140.0008 sec
FindInputFiles0.0051 sec1.2406%140.0004 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0120 sec2.9470%90.0013 sec
Looping result0.0001 sec0.0247%60.0000 sec
TS translator
TS init0.0228 sec5.5949%60.0038 sec
TS cache load0.0191 sec4.6832%60.0032 sec
TS context load0.0174 sec4.2719%60.0029 sec
Template Total0.3198 sec 78.4% 3 0.1066 sec
Template load0.0830 sec20.3354%30.0277 sec
String conversion in template resource0.0001 sec0.0328%40.0000 sec
Template parser: create text elements0.0028 sec0.6958%20.0014 sec
Template parser: remove whitespace0.0005 sec0.1157%20.0002 sec
Template parser: construct tree0.0170 sec4.1562%20.0085 sec
Template load and register function0.0059 sec1.4464%40.0015 sec
Template processing0.2367 sec58.0231%30.0789 sec
override
Cache load0.0052 sec1.2837%40.0013 sec
General
dbfile0.0002 sec0.0414%60.0000 sec
String conversion0.0000 sec0.0075%40.0000 sec
Total script time:0.4080 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>design/admin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplextension/cjw_newsletter/design/newsletter_admin_ez4.0.0/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1parts/content/menu.tpl<No override>design/admin/templates/parts/content/menu.tplEdit templateOverride template
1jaxx/popupmenu/copy_here.tpl<No override>extension/ezjaxx/design/standard/templates/jaxx/popupmenu/copy_here.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 5
 Number of unique templates used: 5
 Time used to render template usage: 0.0003 secs